Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de site van IBS hallenbouw BV (verder genoemd: "de site") is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: "de informatie") op de site onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven. 

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. 
Hoewel het ons inzien voor zich spreekt, wijzen wij erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van IBS hallenbouw BV. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. 
Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. 

Gezien het voorgaande sluit IBS hallenbouw BV dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of informatie te kunnen raadplegen

Informatie van derden


IBS hallenbouw BV  is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.